Kościół pod wezwaniem św. Michała ulokowany jest na niewielkim wzniesieniu z białego jurajskiego wapienia, nazywanym potocznie Skałką. Podobnie jest w wielu innych miejscach Krakowa, obecna barokowa świątynia jest kolejną budowlą tutaj wybudowaną. Wcześniej był tu wzniesiony kościół romański pod wezwaniem św. Michała Archanioła, następnie gotycka świątynia z XIV wieku. Trzeci, obecny kościół wybudowali paulini, sprowadzeni na Skałkę w 1472 roku, przez Jana Długosza [fundacja została dokonana 22.VI.1472 i opisana dokładnie przez samego fundatora]. Nasz znakomity historyk chciał w należyty sposób, uczcić miejsce naznaczone męczeństwem św. Stanisława, bowiem dotychczasowy kościół parafialny na Skałce uległ znacznemu zaniedbaniu i stracił wiele ze swojego uposażenia, głównie na rzecz kolegiaty św. Floriana. Trudności jakie stały na drodze wiodącej do realizacji tej fundacji pomysłu Jana Długosza, rozwiązał Kazimierz Jagiellończyk. Z relacji Długosza wynika, że zawdzięczał on to swojej roli nauczyciela i wychowawcy wszystkich sześciu synów króla.

Obecna barokowa świątynia paulinów powstała wg projektu Antoniego Műntzera. Wzniesiono ją w latach od 1733 do 1751, kiedy to nastąpiła konsekracja świątyni. Nadano jej wtedy podwójne wezwanie: św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa Męczennika. Do późnobarokowego portalu prowadzącego do wnętrza kościoła wiodą monumentalne schody, z zapisanymi imionami ofiarodawców, którzy przyczynili się do renowacji budowli w drugiej połowie XIX wieku. Kościół ojców paulinów jest trójnawową bazyliką, jednolitą stylowo, z kolebkowym sklepieniem i lunetami, na gankach w nawie głównej i prezbiterium oraz kolebkowo-krzyżowym sklepieniem w nawach bocznych. W ołtarzu głównym znajduje się obraz z wizerunkiem św. Michała Archanioła autorstwa Tadeusza Konicza z II połowy XVIII wieku.

[Ostatnia modyfikacja: 29.IV.2004]

Źródło:
– Adamczewski J., 1992, Kraków od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza Kraków, s. 256.
– Wyrozumski J., 1998, Dzieje Krakowa – Kraków do schyłku wieków średnich, Wydawnictwo Literackie, s. 490.
– Legutko-Ołownia A., 2004, Krakowski Kazimierz – przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Bezdroża, s. 144-147.